F-1. Two step preparation of 1-(4-Isopropylcyclohexyl) ethanol

F-1. Two step preparation of 1-(4-Isopropylcyclohexyl) ethanol

F-1, Cerveny